ÇALIŞTAY PROGRAMI

29 Haziran 2019

10:00- 13:00

10:00/10:20 Prof .Sevim Çizer – Onur Konuğu Sanatçı Konuşması/ Art talks
10:20/10:40 Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Engin Aslan      Sanat Ve Sanatçı Bağlamında Yapay Zekâ Resimleri
Artificial Intelligence Paintings In The Context Of Art And Artist
 
10:40/11:00 Öğr. Gör. / Instructor M. Yeşim  Yorulmaz  Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları Bağlamında Kuzguncuk Sanatla İç İçe Etkinliği; Site Spesific Art “Kuzguncukla İç İçe”  
11:00/11:20 Dr. Öğretim Üyesi / Asst. Prof Zehra Doğan Sözüer 
Tekstil Üretimine Performatif Yakla
şımlar 
Performative Approaches To Textile Production
ARA    
11:40/12:00 Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof.Kutup Ata Tuncer  Müzikal Oyunculuğu Alaninda Uygulanan “Ses Eğitimi” Çalışmalarına Yönelik Literatür Eksikliği Üzerine Araştırma
Research On The Literature Deficiency For Er Sound Training Ina Studies In The Field Of Musical Playing
12:00/12:20 Dr. Öğrt. Üyesi/ Asst. Prof. Taner Uluçay  Türkiye’de Klasik Gitar Eğitimi Ve  Klasik Gitaristlere Genel Bir Bakış
An Owerview To Classical Guitarists And Classical Guitar Education In Turkey 
12:20/12:40 Melanie Brown-Wales Sanatçı konuşması Art Talks

29 Haziran 2019

14:00- 16:00

14:00/14:20 Öğr. Gör. / Instructor Asude Mıhladız Kandal Selda Dr. Öğr. Üye./ Asst. Prof.  Selda Güzel Öztürk  Güzel Öztürk Konya Müzelerinde Bulunan Nalınların Tasarım Özellikleri
Design Properties Of Nalin’s In Museums In Konya
14:20/14:40 Arş.Gör./Research Asst.  Ayşe Asya Gürgün Özdemir   Kültürel Miras Aktarımında Örtülü Bilgi Kaybı Üzerine Bir İnceleme: Türk Kahvesi Makinesi Örneği
A Study on Tacit Knowledge Loss in the Transfer of Cultural Heritage: The Case of Turkish Coffee Machine
14:40/15:00 Dr. Öğrt. Üyesi/Asst.Prof.  Burcu Seher Çalıkoğlu  Otizm Konulu Filmlerde Temsil Problemi
Problem of Representation of Autism in Movies
15:00/15:20 Dr. Öğr. Üyesi/Asst. Prof.  Erdal  Çetintaş Seramik Kaplar-
Günümüzde Kullanılmayan Seramik Kaplar Üzerine De
ğerlendirme
ARA    
15:40/16:00 Dr.Öğr.Üyesi /Asst. Prof. Tuba  Korkmaz Sanatçı Konuşması/ Art talks
16:00/16:20 Asst.Prof.Den Raksorn- Tayland Sanatçı Konuşması/ Art talks
16:20/16:40 Subhachog Jumsai Na Ayudhya-Tayland Sanatçı Konuşması/ Art talks

30 Haziran 2019

10:00- 13:00

10:00/10:20 Öğretmen7Lecturer Özlem TAŞPINAR ŞENTÜRK Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Ayşe Canbolat Seramik Sanatinda Peter Voulkos Etkisi
The Effect Of Peter Voulkos In Ceramic Art
10:20/10:40 Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof.   R.Görkem  Aytimur   
Alban Berg’in “Lulu” Operası Hakkında Tarihsel ve Toplumsal Bir
İnceleme
A Historical and Social Review About Alban Berg’s Lulu ”Opera
10:40/11:00 Öğretim Görevlisi/Lecturer Nilüfer  Nazende  Özkanlı Güzelyurt Seramik Sanatinin Dünü Ve Bugünü
Güzelyurt Ceramic Art Of Past And Present
   
ARA    
11:40/12:00 Ayten Ersoy Prof. Emel Şölenay Türkiye’de Seramik Lisans Eğitimi, Ders Programlari Ve Bologna Süreci Ceramic Graduate Education In Turkey, Program And Bologna Process
12:00/12:20   Ayten Ersoy  Anadolu Selçuklu Mimarisinde Seramik Ve Çini Sanatında Kullanım Alanlari Ve Uygulama Teknikleri Areas Of Application And Application Techniques In Ceramic And Tile Art In Anatolian Seljuk Architecture
12:20/12:40 Pelin  Dal 

De Stijl Ve Piet Mondrian Kompozisyonlarının Seramik Form Üzerinde Yorumlanması
Interpretation Of De Stijl And Piet Mondrian Compositions On Ceramic Form
12:40/13:40  Pelin  Dal  Arazi Sanatında Seramik Malzemenin Kullanımı
Use of Ceramic Material in Land Art

30 Haziran 2019

14:00- 18:20

14:00/14:20 Arş.Gör. Derya Meriç Dr. Öğr. Üyesi/Asst. Prof. Selda Kozbekçi Ayranpınar Gelenek-Gelecek İlişkisinin 21. Yüzyil Tekstil Sanatına Kavramsal Açıdan Yansımaları
The Cognitive Reflections Of The Relationship Between The Tradition And Future To The 21st. Century Textile Art
14:20/14:40 Elizabeth Kendall Sanatçı Konuşması/ Art talks
14:40/15:00 Zeynep Baskıcı Kapkın   Sanatçı Konuşması/ Art talks
15:00/15:20 Fadliye Yılmaz   Sanatçı Konuşması/ Art talks
ARA    
15:40/16:00 Öğr.Gör./Instructor Özlem  Coşkun  Bir Palimpsest Olarak William Kentridge
William Kentridge As A Palimpsest
16:00/16:20 Nurdan Yurtbay   Sanatçı Konuşması/ Art talks
16:20/16:40 Ayşe Selcen Yücelen   Sanatçı Konuşması/ Art talks
16:40/17:00 Lecturer Dana Salahaldin Shareef ALSALİHİ- Irak Kerkük Vilayeti Dakuk Kasabasi Çömlekçi Kili  
17:20/18:20Dr. Mehmet AlanWorkshop – El Çanlarıyla Müzik Öğretimi Uygulamaları

01 Temmuz 2019

10:00- 13:00

10:00/10:20 Dr.Öğr.Üyesi /Asst. Prof. Tuba  Korkmaz Öğr. Gör. Dr. Ezgi Yemenicioğlu Negir   Bedri Rahmi Eyuboğlu Ve  Resim Yüzeyi Olarak Seramik Malzeme 
Bedri Rahmi Eyubo
ğlu And Ceramic Material As The Surface Of Painting
10:20/10:40 Öğr. Gör. Dr. Ezgi Yemenicioğlu Negir Sanatçı Konuşması/ Art talks
10:40/11:00 Koh-woon Park. Kore Sanatçı Konuşması/ Art talks
11:00/11:20 Jongwhee Park-Kore Sanatçı Konuşması/ Art talks
ARA    
11:40/12:00 Dr. Öğr. Üyesi Kızbes Meral Kılıç Sanat Eğitiminin Çocukların Bilişsel, Sosyo-Duygusal ve Estetik Gelişimleri Üzerindeki Etkileri: Bir Gözden Geçirme Çalışması
The Effects of Art Education on Children’s Cognitive, Socio-Emotional and Aesthetic Development:  A Review Study
12:00/12:20 Ayşe Balyemez Sanatçı Konuşması/ Art talks
12:20/12:40 Yeşim Zümrüt Sanatçı Konuşması/ Art talks
   

01 Temmuz 2019

14:00- 16:00

14:00/14:20 Öğretmen Özlem Taşpınar Şentürk Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Canbolat

Seramik Sanatında Peter Voulkos Etkisi
The Effect Of Peter Voulkos In Ceramic Art
14:20/14:40 Öğr. Gör. Gülseren HaylamazDr. Öğr. Üyesi/ Asst. Prof.  Selda Kozbekçi Ayranpınar Sanatta İfade Aracı Olarak Giysi
Clothes As A Means Of Expression Of Art
14:40/15:00 Hrvoje Dumancic- Hırvatistan Sanatçı Konuşması/ Art talks
15:00/15:20 Nikola Smilkov-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sanatçı Konuşması/ Art talks
ARA    
15:40/16:00   Dr. Öğr. Üyesi/Asst.Prof. Memduha Candan Güngör  Günümüz Sofra Seramiklerinin Sanatsal Açıdan Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Today’s Tablewares From The Point Of Artistic View
16:00/16:20 Dr.Öğrt.Üyesi/Asst.Prof Ali Temel Köseler  Doğa İnsan Etkileşiminin Çekici Örneği, Mimbres Seramikleri
Attractive Example Of Nature-Human Interaction, Mimbres Ceramics